Children Smiles
 
 
Countries:                    
  

    

 
 
 

Children Smiles


 

ОСИНОВЯВАНЕ

МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ

Изисквания на българския закон към осиновителите :

  • Да са навършили 18 години и да са дееспособни;
  • Може да осиновяват семейни двойки заедно или самостоятелно - лице, което не е в брак
  • Да не страдат от тежки хронически и заразни болести, застрашаващи живота им;
  • Да не са лишени или лишавани от родителски права;
  • Да не са осъждани;
  • Да отговарят на изискванията за осиновители по закона по постоянното си местопребиваване;
  • Да са вписани в регистъра на Министерството на правосъдието на РБългария за осиновяващи.

Деца, които могат да бъдат осиновени:

  • на възраст от 1 до 18 години - т е подлежат на пълно осиновяване и са настанени в повечето случаи в специализирани за отглеждането им държавни институции.
  • Да са вписани в специалния регистър на Министерството на правосъдието за деца годни да бъдат осиновени от чужденци;.
  • Биологичните им родителите им да са дали съгласие за пълното им осиновяване.

Процедура

РБългария е член на Хагската конвенция от 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване. Централен орган по международните осиновявания е Министерство на правосъдието, чрез което се осъществява цялостната процедура по осиновяването. Тя минава през два етапа : административен , който завършва с даване на съгласие на Министъра на правосъдието за осиновяване на определеното дете и съдебен – с издаване на съдебно решение.
Всички документи на кандидат –осиновителите се представят в Министерството на правосъдието директно или чрез Фондацията , след сключване на договор с нея. Министерство на правосъдието вписва осиновителите в специален регистър за кандидат-осиновители – чужденци и то ги определя за подходящи осиновители за определено дете, вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени. Кандидатите получават Уведомление, което съдържа основна информация за определеното им дете. Кандидатите трябва да посетят страната , да пребивават с детето минимум 5 дни и в двумесечен срок от уведомлението да изразят съгласието си или несъгласието си да бъде продължена процедурата по отношение на видяното дете. При изразено несъгласие - остават в регистъра като чакащи за определянето им за друго дете. При съгласие - процедурата продължава с изрично съгласие на министъра на правосъдието и изпращане на документите в Софийски градски съд.
Съдът разглежда молбата за международно осиновяване в 14 –дневен срок от постъпването й и обявява незабавно решението си на страните.
След влизане в сила на съдебното решение, Фондацията снабдява осиновителите с официален препис от същото, с Удостоверение по чл.23, ал.1 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване за съответствие на осиновяването с Конвенцията, с нов акт за раждане на детето, паспорт и виза.
Детето се предава на осиновителите и отвежда от страната лично от тях.
Съгласно българското законодателство осиновяването е задължително пълно. Между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя и неговите роднини - от друга, възникват права и задължения като между роднини по произход, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват.

Необходими документи:

1. Разрешение за осиновяване на дете съгласно закона на постоянното местопребиваване на осиновителите.
2. Документ, удостоверяващ, че осиновяващите не са лишени и не са лишавани от родителски права, издаден от компетентен орган на държавата на осиновяващите.
3. Социален доклад за осиновяващите, съдържащ данни и за членовете на семейство им, включително и за здравословното им състояние.
4. Документ за здравословното състояние на осиновяващите, който да отразява физическото и психическото здраве на осиновяващите, липсата на тежки хронични, заразни и венерически болести, СПИН, туберкулоза и други, застрашаващи живота им.
5. Документ за съдимост на осиновяващите.
6. Удостоверение за сключен брак.
7. Удостоверения за раждане и ксерокопие от документа за самоличност, посочване на постоянен адрес и адрес за кореспонденция.
8. При продължаване на процедурата се изготвят и представят и други предвидени в закона документи.

  • документ, удостоверяващ, че законът по постоянното местопребиваване на осиновяващия не допуска преосиновяване, издаден от компетентен орган, или нотариално заверена декларация от осиновяващия, че детето няма да бъде предоставено за осиновяване, ако законът допуска това;
  • нотариално заверена декларация, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение или части от тялото му няма да се използват за донорски цели;
  • документи за платени държавни такси.

Старт на процедурата може да се даде от Министерството на правосъдието след подписване на договор за посредничество с акредитирана от Министъра на правосъдието организация и упълномощаването й с изрично пълномощно.
Всички документи от чужбина следва да бъдат представени в Министерство на правосъдието в оригинал и в заверен превод на български език . 

Children Smiles

 

Children Smiles
 
Copyright 2005 Children Smiles Foundation, Bulgaria.
Designed by Prodigy Ltd.